Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "podmínky") upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je společnost UniLady, s.r.o., se sídlem Bakossova 14464/3D, 974 01 Banska Bystrica, IČO: 551 68 990, zapsaná v OR vedeném Městským soudem Banska Bystrica, Oddíl: Sro, Vložka č.. : 45605/S a kupujícím, jejíž předmětem je koupě a prodej zboží z nabídky internetových stránek jednoho z elektronických obchodů unilady.cz (dále jen " obchod" ) provozovaných prodávajícím.

1.2 Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním elektronické objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy, uzavřené na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, na základě které prodávající dodá zboží prezentován na předmětné internetové stránce kupujícímu (dále jen " kupní smlouva ") a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujúcim, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží a že byl s nimi plně seznámen.

1.3 Kupujícím se rozumí fyzická osoba, nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou obchodním systémem společnosti UniLady, s.r.o.

Spotřebitelem se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

1.4 Zbožím se rozumí všechny produkty nebo služby, které se nacházejí v nabídce obchodů provozovaných společností UniLady, s.r.o. pro nákup prostřednictvím obchodního systému společnosti UniLady, s.r.o. Zbožím zhotoveným podle zvláštních požadavků kupujícího se rozumí zboží, který byl speciálně objednán od dodavatele prodávajícího pro konkrétního kupujícího na základě specifikace dané kupujícím a za který byla prodávajícím vyžádána finanční záloha. Službou se rozumí poskytování podpory - technické, konzultační, expertní.

1.5 Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný obchodním systémem společnosti UniLady, s.r.o. a také e-mail odeslaný na adresu prodávajícího. Objednávka je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícímu a je považována za závaznou (dále jen "objednávka").

Každá objednávka musí obsahovat jméno a příjmení kupujícího, jméno a příjmení kontaktní osoby, poštovní a fakturační adresu, telefonní číslo, objednací kód zboží, počet kusů, datum vystavení objednávky, způsob dopravy / převzetí zboží, způsob úhrady. V případě právnické osoby IČO, DIČ, IČ DPH. Prodávající objednávky vyřizuje v pořadí, v jakém přicházejí.

1.6 Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před všeobecnými obchodními podmínkami.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření smlouvy ze strany prodávajícího, ke kterému dojde telefonickým nebo emailovým potvrzením elektronické objednávky po předchozím přijetí objednávky a po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako "potvrzení objednávky". Automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího se nepovažuje za závazné akceptování objednávky. Uzavřením kupní smlouvy vzniká závazkový právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

2.2 Prodávající si může v případě objednávky zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího vyžádat od kupujícího zálohu v dohodnuté výši. Kupující poskytnutím zálohy uděluje neodvolatelný souhlas provozovateli, že zboží za který byla poskytnuta záloha spadá do okruhu věcí podle § 12 odst.. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů a tedy kupující nemůže odstoupit od uzavřené smlouvy. Kupující se zavazuje zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši poskytnuté zálohy za bezdůvodné nepřevzetí zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího. Zaplacením smluvní pokuty se kupující nezbavuje povinnosti zaplatit kupní cenu v plné výši. Prodávající si může vyžádat finanční zálohu v dohodnuté výši iv případě objednávky zboží, které je na objednávku. Takové zboží (pokud není vyhotoven podle zvláštních požadavků kupujícího) nespadá do okruhu věcí podle § 12 odst.. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů a tedy kupující může odstoupit od uzavřené smlouvy.

2.3 Kupující má právo stornovat objednávku bez poplatku před uzavřením kupní smlouvy. Objednávku je možné stornovat telefonicky nebo e-mailem. Potvrzení stornování objednávky oznámí prodávající kupujícímu e-mailem.

3. Odstoupení od kupní smlouvy

3.1 Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě 29 dní ode dne převzetí zboží v souladu s ust.. § 12 odst.. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji vznení pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji").

3.2 Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemně ve formě vyplněného formuláře, případně emailem nebo poštou. Písemná forma odstoupení od smlouvy se vyžaduje z důvodu, aby nevznikly pochybnosti, zda jde o odstoupení od smlouvy, o reklamaci nebo jiný požadavek kupujícího. Odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu. V případě, že kupující nesplní tuto povinnost, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

3.3 Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je povinen doručit prodávajícímu zboží . Náklady na vrácení zboží nese sám kupující, který je povinen zaslat nepoškozené zboží na adresu společnosti.(ne na dobírku). Prodávající nepřebírá vrácené zboží prostřednictvím dobírkové služby.

3.4 V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které není použit, nachází se v originální zapečetěném původním obalu a není poškozený nebo neúplný, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazném akceptování objednávky nebo její část ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

3.5 V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použit a je poškozený nebo neúplný, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazném akceptování objednávky.

3.6 Prodávající vrátí při platném odstoupení od smlouvy kupujícímu kupní cenu včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží, pokud kupující spolu se zbožím předloží prodávajícímu písemné doklady o vynaložených nákladech, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží. Náklady na vrácení zboží nesnáší kupující pouze v tom případě, pokud zboží plně neodpovídal kvalitativním požadavkům a zároveň byl vadný. Za zboží plně odpovídající kvalitativním požadavkům se považuje zboží stejné nebo obdobné charakteristiky, jaká je uvedena v nabídce zboží na internetové stránce prodávajícího.

3.7 Za náklady, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží se považují náklady na uskutečnění objednávky, zejména cena za uskutečnění telefonického hovoru, kterým kupující udělal návrh na uzavření kupní smlouvy, nebo cena za připojení kupujícího na internetovou stránku prodávajícího, během níž kupující vyplnil a odeslal formulář na objednání zboží na internetových stránkách nebo napsal a odeslal mail s objednávkou zboží v trvání 30 minut.

3.8 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

· poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle bodu 3.1.týchto všeobecných obchodních podmínek,
· prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,
· prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího, nebo zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit (např. z hygienických důvodů), nebo zboží , který rychle podléhá zkáze (potraviny),
· prodej zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačových programů, které spotřebitel rozbalil,
· prodej novin, časopisů a periodického tisku,
· loterie a jiné podobné hry.

3.9 . Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti dle ust.. § 10 Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji.

3.10 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě.

4. Dodací podmínky

4.1 Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená v elektronické objednávce kupujícím, pokud se smluvní strany nedohodnou vkúpnej smlouvě jinak. Místem dodání zboží může být i odběrné místo prodávajícího, pokud si tuto možnost zvolí kupující v elektronické objednávce. Zboží bude dodáno prodávajícím s využitím služeb třetích subjektů (kurýrní služby dále jen "přepravce"), případně vlastními prostředky prodávajícího nebo na základě dohody s kupujícím bude zboží připraveno na odběrném místo v předem dohodnutém termínu, pokud nebude výslovně dohodnuto jinak.

4.2 Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v kupní smlouvě. Vpřípadě, pokud dojde ke zpoždění dodání zboží ze strany prodávajícího, nebo jestliže to výroba objednaného zboží nebo jiné okolnosti vyžádají, prodávající je oprávněn jednostranně prodloužit lhůtu pro dodání zboží, a to i opakovaně, o čem prodávající vydá kupujícímu potvrzení, případně prodávající navrhne kupujícímu dodání alternativního zboží.Po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy byl kupující povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě. Po předání dohodnutého zboží třetí osobě se záloha za dohodnutý zboží zaplacena kupujícím započítá v celé výši na smluvní pokutu, kterou je povinen kupující zaplatit prodávajícímu.

4.3 Zboží je prodáván podle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků prodávajícího umístěných na internetových stránkách elektronických obchodů provozovaných prodávajícím. Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu ve lhůtě do 30 dnů od dodání zboží dodavatelem nebo výrobcem zboží prodávajícímu. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím v této lhůtě odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě 15 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v kupní smlouvě. Zároveň se prodávající zavazuje dodat zboží kupujícímu co možná v nejkratší době po přijetí elektronické objednávky, dodací lhůty jsou uvedenéna web stránkách provozovatele. Kupující bere na vědomí, že při plnění závazků prodávajícího mají uváděny termíny dodávek orientační charakter. Váha, rozměry a ostatní údaje o zboží obsažené v katalozích, prospektech a jiných písemnostech prodávajícího umístěných na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího jsou nezávaznými údaji.

4.4 Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním kupujícímu nebo předáním zboží k přepravě prvnímu přepravci. V případě, že prodávající nebo přepravce dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Třetí osoba zmocněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu nebo přepravci originál nebo kopii kupní smlouvy a písemnou plnou moc. Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na určeném místě v kupní smlouvě, veškeré náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě.   Zboží se považuje za dodané okamžikem doručení zboží na adresu uvedenou v kupní smlouvě a převzat okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím, resp. jeho oprávněným zástupcem nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce nebo prodávající vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží.

Cena za dopravu kurýrem IN TIME je 99 Kč pod hodnotu částky zboží za méně než 990 Kč s DPH.

Cena za dopravu Česká pošta je 99 Kč pod hodnotu částky zboží za méně než 990 Kč s DPH.

Objednávky se realizují okamžitě v případě, že je zboží na skladě. V případě, že se zboží distribuovány z důvodu nedostatku na skladě, distribuuje se okamžitě po jeho dodání na sklad.

 

4.7 Prodávající dodá kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návod v českém jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad).

5. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

5.1 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dodáním zboží pod odkládací podmínkou zaplacení kupní částky v plné výši. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na kupujícího, který má výrobky a služby v držení, má kupující veškeré povinnosti schovatele věci a je povinen výrobky a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako zboží prodávajícího.

5.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží kupujícím nebo jeho zmocněncům nebo když tak neučiní včas, tak včas když mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

6. Práva a povinnosti kupujícího, práva a povinnosti prodávajícího

6.1 Kupující je povinen:

· převzít zakoupené nebo objednané zboží,
· zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
· nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího,
· potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím zmocněné osoby.

Kupující má právo:

· na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky.

6.2 Prodávající je povinen:

· dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným pro jeho uchování a ochranu,
· zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy SR,
· předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody ve slovenském jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad).

Prodávající má právo:

· na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

7. Kupní cena, platby

7.1 Kupní cena zboží je cena sjednaná v kupní smlouvě a / nebo dle ceníku prodávajícího platného Vdobě uzavření kupní smlouvy (dále jen "kupní cena").

7.2 Kupní cena uvedená na internetové stránce www.unilady.cz provozovaných prodávajícím platí výhradně pro nákup prostřednictvím obchodního systému společnosti UniLady, s.r.o. Součástí ceny není dopravné, poradenská zda konzultační činnost ani žádné jiné náklady, pokud to není uvedeno v popisu zboží na internetové stránce jednoho z elektronických obchodů. Náklady spojené s montáží a vynáškou nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.

7.3 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží formou hotovostní platby na odběrném místě, dobírkou v místě dodání zboží, dobírkou prostřednictvím společnosti poskytující poštovní služby nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedeného v závazné akceptaci objednávky.

7.4 Vpřípadě, pokud kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnuté zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy ČR.

7.5 Kupní cena zboží je určována dle platného ceníku. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží za kupní cenu platnou v době vytvoření objednávky.

7.6 Kupující provádí platbu v CZK, pokud není vzájemnou dohodou stanoveno jinak, některým z následujících způsobů:

· Před převzetím zboží (bankovním převodem / vkladem na účet nebo poštovní poukázkou). Prodávající bude rezervovat zboží pro kupujícího maximálně 3 pracovní dny ode dne přijetí objednávky. Pokud nedojde k platbě do 3 pracovních dnů, má prodávající právo, po předchozím upozornění kupujícího, odstoupit od kupní smlouvy.
· Při převzetí zboží (dobírka / kurýrní služba, osobně)

7.7 Akční ceny platí do buď vyprodání zásob nebo během trvání doby uvedené prizvýhodnenej ceně.

8. Záruční a reklamační podmínky

8.1 Záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv (zákon č. 40/1964 Sb Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů) je stanovena na minimálně 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná, nebo shora ohraničená datem spotřeby zboží a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží používat v důsledku záruční opravy zboží. Oprávněnou osobou se rozumí kupující případně osoba, kterou kupující zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě.

8.2 Na vyřizování reklamací se vztahují platné reklamační podmínky. Tyto reklamační podmínky se vztahují na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího prostřednictvím internetových stránek elektronických obchodů provozovaných prodávajícím. Reklamace jsou vyřizovány podle platných právních předpisů České republiky. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách aspôsobe reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit ao provádění záručních oprav vsouladu sousta. § 18 odst.. 1zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích vznení pozdějších předpisů (dále jen "Zákon").

8.3 Reklamační podmínky vtéto podobě jsou platné pro všechny obchodní případy, pokud nebyly smluvně ujednány jiné reklamační podmínky.

8.4 Kupující má právo uplatnit si upredávajúceho záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno upredávajúceho. Kupující je povinen reklamaci uplatnit upredávajúceho dle platného reklamačního řádu bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.

8.5 Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím vdobě uzavírání smlouvy upozorněn, nebo oktorých sprihliadnutím kokolnostiam, za nichž byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

8.6 Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již včasnou realizaci zboží.

8.7 Prodávající odpovídá za vady zboží. Pokud zboží vykazuje vady, má zákazník právo uplatnit reklamaci u prodávajícího vsouladu sousta. § 18 odst.. 2Zákona tak, že ho odešle elektronicky e-mailem. Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Reklamační řízení zboží, který se dá objektivně doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:
a) doručení vyplněného formuláře na uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu,
b) doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu
Reklamační řízení zboží, který se nedá objektivně doručit prodávajícímu a který je pevně zabudovaný začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:
a) doručení vyplněného formuláře na uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu,
b) provedení obhlídky reklamovaného zboží třetí osobou, určenou prodávajícím, která oobhliadke vydá kupujícímu písemné potvrzení
Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Reklamované zboží je nutné doručit do poštovní adresu prodávajícího, jestliže prodávající neurčí jinak (např. dopravit zboží přímo do servisního střediska). Prodávající vydá v den přijetí reklamace kupujícímu doklad o přijetí reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit vady zboží v souladu s ust.. § 18 odst.. 5 Zákona.

8.8 Prodávající je povinen přijmout reklamaci na určeném místě, kterým je poštovní adresa a provozovna v souladu s ust.. § 18 odst.. 2 Zákona během celé provozní doby, případně po písemné či ústní dohodě s kupujícím i mimo provozní doby. V místě určeném k přijímání reklamací je prodávající povinen zajistit přítomnost osoby pověřené vyřizovat reklamace v souladu s ust.. § 18 odst.. 3 Zákona

8.9 Prodávající vyřídí reklamaci zboží ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní.

8.10 . Prodávající sdělí výsledek vyřízení reklamace kupujícímu v zákonné lhůtě a to písemně (emailem, poštou). Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou bezplatné. V případě, že prodávající nebo třetí osoba, která provádí servis zboží rozhodne, že reklamace není oprávněná, prodávající zašle zboží na vlastní náklady na odborné posouzení znalci, autorizované, notifikované nebo akreditované osobě.

8.11 Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:
a) uplynutím záruční doby zboží,
b) mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím, nebo provozováním výrobku v nevhodných podmínkách < br/> c) neoznámení zjevných vad při převzetí zboží,
d) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
e) nepředložení dokladů o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství nebo dokumentace zboží,
f) neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
g) poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
h) poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,
i) poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,
j) zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby, < br/> k) osoby neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci.

8.12 Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

Pokud jde ovádi odstranitelnou:
a) předáním opraveného zboží (odstranění vady),
b) výměnou zboží.

Určení způsobu vyřízení reklamace závisí na rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže určení vyřízení své reklamace domáhat.

Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo se jedná o více krát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí reklamaci:
c) vrácením kupní ceny zboží,
d) výměnou zboží za zboží jiné funkční stejných nebo lepších technických parametrů,
e) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, po souhlasu kupujícího.

Reklamační řízení se považuje za ukončené i těmito způsoby:
e) písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiné jako obdobný se srovnatelnými technickými parametry. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve formuláři na uplatnění reklamace. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dva krát.

8.13 V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží. V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uveden vyměněné zboží. Další případné reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto dokladu.

9. Osobní údaje a ochrana soukromí

9.1 Smluvní strany se dohodly, že prodávající bude od kupujícího požadovat pouze údaje, které slouží výlučně pro potřeby prodávajícího související s plněním závazků vyplývajících z kupní smlouvy (v případě fyzické osoby jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ a dodací adresu, číslo telefonu a mailovou adresu, v případě právnické osoby obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, dodací adresu, IČO, DIČ, DIČ, kontaktní osobu, číslo telefonu a mailovou adresu).

9.2 Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ust.. § 7 odst.. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů vznení pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Kupující zároveň poskytuje prodávajícímu svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů jiné osobě as přeshraničním přenosem osobních údajů i do třetích zemí (jakýchkoliv zemí vrámci Evropské unii a zemí tzv.. Bezpečného přístavu). Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Prodávající se zavazuje k tomu, že na základě písemné žádosti kupujícího (pošta nebo e-mail) vymaže jeho osobní údaje ze své databáze do 14 pracovních dnů ode dne doručení této žádosti.

9.3 Kupující odesláním objednávky vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o činnosti, nabídkách a akcích prodávajícího a jiných marketingových činnostech. Kupující má možnost zvolit si zasílání těchto informací i přímým přihlášením se na stránkách provozovatele prostřednictvím své mailové adresy. V případě nesouhlasu na zasílání těchto informací kupující zašle prodávajícímu žádost (pošta nebo e-mail), že se zasíláním novinek nesouhlasí. Žádost může být zaslána i jako odpověď na přijatý e-mail.

10. Závěrečná a přechodná ustanovení

10.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách provozovatele v den odeslání elektronické objednávky s výjimkou, pokud je mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetových stránkách elektronických obchodů prodávajícího.

10.2 Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení "Všeobecných obchodních podmínek" ve znění platném v den odeslání této objednávky. Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že úplňku nimi souhlasí. Bez ohledu na ostatní ustanovení Smlouvy, neodpovídá prodávající kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem. V případě, že se prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbývající části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčena.

10.3 Na vztahy neupravené mezi smluvními stranami těmito "Všeobecnými obchodními podmínkami" se vztahují příslušné ustanoveními zákona č. 40/1964 sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickém obchodu ve znění pozdějších předpisů, případně jinými zákony Slovensku právního řádu.

10.4 Prodávající a kupující se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

10.5 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat